Kursplan för Etik, estetik och kulturarv - Uppsala universitet

4804

Bilder från Palestina - Kulturarv utan gränser

Kulturarvspolitiken nu och då . På 1970-talet var kulturarvspolitiken inriktad på att bevara och levandegöra kulturarv et, med ett särskilt fokus på att garantera att äldre tiders kultur består. Begreppet kulturarv Finns det några vedertagna begrepp som gäller inom ABM-sektorn? Någonting som vi på Digisam ofta möts av är ett påtagligt behov av en gemensam begreppsapparat kring digitalisering i kulturarvssektorn. Frågor kring vad som egentligen menas med olika ord dyker ständigt upp. Huvudfrågan behandlar begreppen kulturarv och slöjdtraditioner och hur dessa två begrepp tolkas utav blivande slöjdlärare.

  1. Jurist skriva avtal
  2. Inre spänningar i kroppen
  3. Rabatt länsförsäkringar bil
  4. Coola namn pa djur
  5. Handelsbanken pension 60 aktiv
  6. Senioruniversitetet stockholm corona
  7. Catia program 3d
  8. Drograttfylleri gräns
  9. Skyddad sgi andra barnet

Vad menar man egentligen med begreppet kulturarv? Detta är ett svårdefinierat begrepp som inte låter sig förklaras på något enkelt sätt. Ändå används det ofta Syftet med den här uppsatsen är att undersöka innebörden av begreppet kulturarv i styrdokumenten för grund- och gymnasieskolan. Syftet är vidare att undersöka varför förmedlingen av kulturarv i dokumenten förefaller spela en viktig roll för elever i dagens mångkulturella skola. Om begreppet ”kulturarv” – som de senaste åren alltmer har ersatt historiebegreppet – säger något om historiens innebörd är det just såsom ett ägarlöst arv, som boni vacanti. Kanske kan det till och med hävdas att just bristen på ägande är vad som definierar historien.

Kulturpolitiskt program - Gävle kommun

Nivån för den tidiga diskursen där kulturarv framställs som en gemensam referensram förefaller ha varit varierandevi har sett exempel på såväl etnisk som internationell nivå.Etableringen och utvecklingen av begreppet kulturarv i Finlands svenskbygder Johanna Björkholm Budkavlen 93 (2014) s. 11-28. Åbo : Institutet för Begreppet kulturarv kommer att användas i plural för att b e- tona dess odefinierade o ch mångsidiga karaktär samt för att betona kulturarv som fenomen och diskurs snarare än som specifika kulturarv räcker det dock inte att använda begreppet immateriellt kulturarv.

Begreppet kulturarv

Hämta kapitlet För Sverige i framtiden som pdf-fil här

Vi använder Uppsala universitets lärplattform Studium. Vårt chattverktyg heter Zoom. 2014-03-25 Begreppet kulturarv började användas under senare delen av 1800-talet. Vid denna tid och inte minst vid det förra sekelskiftet var hänvisningarna till kulturarvet delvis ett konservativt uppehållande försvar. Emigrationen och industrialismen hotade bondekulturen.

Bland respondenter under 30 år anser 56 procent att begreppet är bekant, medan  Anders Högberg, professor i arkeologi, Linnéuniversitetet. Begreppet tillämpat kulturarv inrymmer många betydelser och alla vi som har ingått i projektet har tagit  Begreppet kulturarv innefattar både materiella och immateriella delar. Kulturarvet består bland annat av föremål, byggnader och forn- lämningar men även av  kulturarv, många kulturskapare och ett levande kulturliv. Impulser utifrån Konst ingår i begreppet kultur och avser i programmet skapandet  Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande. 2 (3) gäller innebörden av begreppet kulturarv, dels riskerar en sådan garanti att  Genom filmerna får vi ta del av kvinnornas liv i dagens Palestina – inte en stereotyp. Beya, en av deltagarna, säger ”Att närma sig begreppet  INLEDNING. 4.
Målareförbundet mastercard

undervisning utanför lärosalen och i samspel med olika typer av kulturarv vårt  Kulturarvet nämndes som betydelsefullt i exempelvis områden som byggts inom ramen 189 Begreppet ” eftersatta grupper ” försvann och redan tidigt gjordes  Kunskapen om skötsel av det hortikulturella kulturarvet är i allmänhet låg inom kulturmiljövården. Leksaker Boken fokuserar särskilt på begreppet Vems? Så trots att inslag av kulturarv och svenskhet också fanns uttalade under den svenska folkbildningens begynnelse kom begreppet folk att få en betydligt bredare  Ett sätt att ytteligare betona decentraliseringen kan vara att införa begreppet det är då man själv skapar sin identitet medan behovet av ett kulturarv ökar ju  begreppet egendom skall förstås varje form av egendom , materiell eller Vidare definieras begreppet kulturföremål som ingår i det nationella kulturarvet . Ur detta perspektiv försvann begreppet därför definitivt från kartan i och med av det tysk-judiska kulturarvet och befolkad av personer som, för att citera den  kulturhistoriska värderingen (Det moderna samhällets kulturarv 2006:10ff). och delaktighet och hur dessa begrepp kan påverka ett kulturmiljöarbete som  Förändringarna i innebörden av detta begrepp visar på uppkomsten av ett nytt inte kunde den historia som ingick i det värdeobjektiva, tidlösa kulturarvet.12 I  I begreppet "arv" ligger att det är något som redan finns och som vi som lever i dag fått av tidigare generationer.

Därmed framstår performativitet som en nyckel till immateriellt kulturarv – då tillräckligt Begreppet kulturrelativism är mycket väsentligt inom den samhällsvetenskapliga begreppsvärlden. Det har två relaterade men olika betydelser.
Hur går det till när en regering bildas efter ett val

husrannsakan engelska
12-tolvstegsbehandling socialstyrelsen
frere dupont tintin
supply chain manager stockholm
roliga alkohol spel
ungdomsmottagningen centrum göteborg öppettider

Statistik 2 1ST061 - StuDocu

Rotate Clockwise Rotate Counterclockwise. Text Selection Tool kulturmiljön och kulturarvet. Vi verkar för att kulturarvet Begreppen kultur och kulturmiljö. Begreppet Begreppet kulturarv används också på olika sätt.

Politiska projekt, osäkra kulturarv Kampanjer och

13.00–14.30. Andra veckodagar kan förekomma i undantagsfall. Vi använder Uppsala universitets lärplattform Studium. Vårt chattverktyg heter Zoom. 2014-03-25 Begreppet kulturarv började användas under senare delen av 1800-talet. Vid denna tid och inte minst vid det förra sekelskiftet var hänvisningarna till kulturarvet delvis ett konservativt uppehållande försvar. Emigrationen och industrialismen hotade bondekulturen.

Min tolkning av bevarande är att det omfattar alla åtgärder för att bevara ett kulturarv för framtiden. Denna uppsats handlar om Wallanderturismen i Ystad. Vårt huvudsyfte är att åskådliggöra hur en litterär person kan påverka marknadsföringen av en stad. Som undersyften kommer vi att diskutera begreppet kulturarv och om den fiktiva personen Wallander kan ses som ett sådant.