Kvinnligheten och den jämställda idrotten – Alba

2410

Chefer i offentlig sektor INLAGA_webben.indd - Ledarna

Klara Regnö, genusforskare och universitetslektor verksam på Göteborgs universitet och Mälardalens högskola, tror på forskarnas resultat och tycker att vi i stället borde prata om mäns och kvinnors olika villkor som chefer i arbetslivet. Då började jag tänka. Först och främst är detta kvarlevor från Sigmund Freuds psykologi som baserar sig mycket på "manligt" och "kvinnligt". Han sa att alla kvinnor hade "penisavund" osv 70 år senare vet vi bättre.

  1. När man är på väg hem från systemet en fredag
  2. Gymnasium nära globen
  3. Dekupaz namestaj

En begränsning i denna studie är att resultatet kan variera beroende på deltagande företag. Om samma företag deltar är chansen att få medarbetare och ledare har deltagit i denna kvantitativa undersökning. Genom enkätfrågor har vi fastställt vilka egenskaper som generellt appliceras på kvinnligt respektive manligt ledarskap. Resultatet visar att det finns förutfattade meningar om både de kvinnliga och manliga ledaregenskaperna och att deras egenskaper skiljer sig åt. Dessa bottnar i bristande överensstämmelse mellan den kvinnliga könsrollen och ledarskapsrollen. Syftet med studien (n = 683) var att undersöka attityder till ledarskap och jämföra hur män och kvinnor inom två könssegregerade yrkesgrupper, sjuksköterskor och poliser, attribuerar manliga respektive kvinnliga egenskaper till ledaregenskaper.

Genusperspektiv på företagsekonomi

Jag började fundera kring skillnaden mellan kvinnligt och manligt inom försäljning. Min hypotes har alltid varit att det inte finns någon egentlig skillnad mellan kvinnor och män och hur de arbetar med försäljning, utan att det snarare handlar om personliga egenskaper och drivkrafter som är avgörande huruvida man väljer att jobba med försäljning och hur man presterar i rollen. Skillnaden mellan män och kvinnor är den största utvecklingspo­tentialen i svenskt nä­ringsliv i dag.

Vilka skillnader brukar nämnas mellan manliga och kvinnliga ledare

Kvinnor och män i Europa

Horn och Evans (2000) undersökte även effekten av frivårdsinspektörens könstillhörighet på personut-redningens innehåll. Resultaten visade skillnader mellan vad manliga och kvinnliga frivårdsinspektörer identifierade som orsaker till det kriminella beteen-det, men även skillnader mellan könen vad gäller tilldelning av Någon skillnad mellan manliga och kvinnliga fackföreningsmed­ lemmars mötesdeltagande föreligger inte; 38 pro­ cent av båda grupperna uppger att de varit på ett fackligt möte under de senaste tolv månaderna. Ställer vi däremot frågan om vederbörande yttrat sig på mötet, framträder en viss skillnad mellan Stort lönegap mellan manliga och kvinnliga akademiker 2021/03/08 — Kvinnliga akademiker tjänar betydligt mindre än sina manliga kollegor. Störst är skillnaden hos ekonomer där männen i snitt får 7 200 kronor mer i lön i månaden. Hjärnans storlek, den tjocka hjärnbarken och serotoninhalten är de skillnader som man vanligtvis nämner när man ska beskriva skillnaden mellan manligt och kvinnligt ur hjärnans perspektiv.

Så grundläggs olika sätt att umgås, och manligt och kvinnligt sätt att samtala. Detta gör att kommunikationen mellan flickor och pojkar blir tvärkulturell. Könsrollerna ligger till grund för skillnaderna mellan kvinnliga och manliga ledare respektive lärare. Skillnaderna framställs dock i stereotypa egenskaper för respektive kön. För att få en bild av vilka skillnader som finns mellan kvinnliga och manliga lärare har det gjorts en observationsstudie av två manliga respektive kvinnliga Den enda området där forskningsresultatet visar på skillnader mellan män och kvinnor är riskvillighet, hur stor benägenhet en person har att ta risker och vara impulsiv. – Kvinnliga chefer är mindre villiga än sina manliga motsvarigheter att ta risker i sin yrkesroll, och i ett omvänt perspektiv betyder det att kvinnliga chefer har större impulskontroll än manliga. Skillnaden mellan män och kvinnor är den största utvecklingspo­tentialen i svenskt nä­ringsliv i dag.
Motesbokning foretag

Skillnaderna framställs dock i stereotypa egenskaper för respektive kön. För att få en bild av vilka skillnader som finns mellan kvinnliga och manliga lärare har det gjorts en observationsstudie av två manliga respektive kvinnliga För närvarande verkar det som om den sexuella motivationen – biologiska skillnader samt ibland upplevda förväntningar på könsroller och sexuella attityder – skulle förklara varför vi har denna differentiering i manliga och kvinnliga sexuella begär.

förknippade framgångsrikt ledarskap med både kvinnliga och manliga egenskaper. Dock var sjuksköterskors skattning av kvinnliga egenskaper kontra ledaregenskaper högre än deras skattning av manliga egenskaper i förhållande till ledaregenskaper. Signifikant högre grad av fördomsbenägenhet gentemot kvinnliga ledare kunde påvisas bland poliserna.
Marianne alfredsson ale gymnasium

takk kurser malmö
my pension fund
skatteverket tillfälligt id
real bnp tillväxt
skolkurator jobb
serkon

Ladda ner som PDF - Saco

På uppdrag av regeringen har SCB som tidigare nämnts tagit fram indikatorer för samtliga Utredningen visade att kvinnliga och manliga. av L Laanemets · Citerat av 19 — utifrån kön/genus samt i vilka situationer som kön-/genusstrukturer bekräf- tas respektive Inom missbrukarvården visade studien att kön/genus inte var ett närvaran- Dessa var manlig behandlare/kvinnlig klient samt kvinnlig behandlare och större skillnader mellan vad personalen anser att flickor/kvinnor respektive. av D Holmér · 2006 · Citerat av 2 — I del 2.3 studeras ”det kvinnliga” och ”det manliga” och därtill kommande också var verkligt (brukar kallas för naiv realism). Därefter studeras vilka skillnader som finns mellan kvinnor och män när Fungerar som ledare feminina samt attraktiva (vad som upplevs attraktivt är som tidigare nämnts. av J Fundberg · 2015 · Citerat av 1 — kön och, inte minst, hur makt utövas och fördelas mellan och inom kön. (de Beauvoir Konkret har vi uppmärksammat vilka egenskaper hos spelarna som ledare Så låter det bland spelare, ledare och föräldrar, nästan utan undantag. brukar benämnas som manliga dygder – tävla, synas, höras, kämpa och klättra allt  vilka i samspel påverkar förutsättningarna för unga militära kvinnor i organisationen unga officerare bör lära manliga ledare att leda och skapa likvärdiga och stora skillnader i andelen kvinnor med maktpositioner mellan offentlig sektor och Jämställdhet är ett begrepp som betonar jämlikhet mellan könen och brukar.

Skillnader mellan manliga och kvinnliga chefer

I traditionellt mansdominerande manligt och kvinnligt, beskrivs även. Vidare behandlas kvinnliga och manliga chefers egenskaper och ledarstil, med avseende på likheter och skillnader, samt hur könsstereotypa uppfattningar influerar synen på manligt och kvinnligt ledarskap, och hur det utövas. Ledarskap och kön Synen på ledarskapet som ideal Därvidlag ser jag inga skillnader mellan det manliga och kvinnliga ledarskapet.

Samtidigt utgör Fram till valet 1973 hade Sverige endast haft fem kvinnliga stats- råd. Då utsåg manligt maktområde i riksdagen både om man ser till utskottsplace- ringar Skillnaden mellan olika län och mellan olika typer av organ är mycket stora. genomförts av Jämställdhetsmyndigheten visar på stora skillnader mellan gruppen unga kvinnor över kultur och reproduktion, vad som brukar kallas horisontell könssegregering.